Ogłoszenie

Wszystkich udziałowców lasu serwitutowego Dzikowca prosi się o naniesienie zmian adresowych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pokój nr 209 lub w sekretariacie Starostwa. Osoby które nie znajdują się na liście udziałowców powinny dokonać stosownego zgłoszenia poprzez dołączenie dokumentu tj. (wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu).

Wzór zgłoszenia znajduje się w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec pokój nr 11.

Termin składania dokumentów upływa 31.10.2017r.

                                                                                    Zarząd

 

Informujemy, że kąpielisko w Wilczej Woli jest ponownie czynne.

kapierlisko

                                                                                                                      Fot. J. Lewicka

 

 

 

 

Kąpielisko w Wilczej Woli
nieczynne do odwołania. 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż dysponuje nową ofertą skierowaną do osób fizycznych, polegającą na wsparciu inwestycji proekologicznych pn. Program Przyjazny Dom. W ramach Programu pomoc finansowa może zostać udzielona w formie dotacji i/lub pożyczki na następujące przedsięwzięcia:

  • modernizacja kotłowni węglowych polegająca na wymianie dotychczasowych pieców węglowych na gazowe, elektryczne, olejowe, opalane biomasą;
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarach, gdzie nie występuje lub nie jest planowana zbiorcza sieć kanalizacyjna w ciągu najbliższych 3 lat;
  • budowa przyłączy kanalizacyjnych na obszarach, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna lub zbiorczy system kanalizacyjny jest w trakcie realizacji;
  • zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji tbtowoltaicznej, pomp ciepła.

Szczegóły dotyczące warunków udzielanego wsparcia, w tym wysokości dotacji i/lub pożyczki, kryteriów formalno-merytorycznych, terminów naboru wniosków znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem:www.bip.wfosigw.rzeszow.pl zakładka Przyjazny Dom.

Nadmieniam, iż do 18 sierpnia 2017r. trwa nabór wniosków na inwestycje dotyczące zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaiczncj, pomp ciepła. W terminie od 4 września 2017r. do 18 września 2017r. przyjmowane będą wnioski na zadania dotyczące modernizacji kotłowni węglowych.

Jednocześnie uprzejmie proszę o kierowanie osób zainteresowanych  siedziby osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 178522344, wew. 131, 132, 117.