SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami, w tym zmianą z 22.06.2016 r. -  Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).

1. Zamawiający: Gmina Dzikowiec ul .Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, tel. +48/17 744 21 09  faks+48 17 227 45 08 wew. 30
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , adres strony internetowej: http://www.dzikowiec.itl.pl/gminadzikowiec/

2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do zajęć specjalistycznych i kół zainteresowań na potrzeby projektu pn. Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec

w podziale na 5 części, z których każda może być przedmiotem oferty częściowej:

Część I - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć socjoterapeutycznych,

Część II - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych korekcyjno - kompensacyjnych,

Część III - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do kół zainteresowań

A.Kółko kulinarne,

B.Kółko muzyczno-teatralne

C.Kółko korekcyjno-sportowe

D.Kółko plastyczno – techniczne

Część IV - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć grupowych z terapii pedagogicznej

Część V - Zakup i dostawa materiałów/pomocy do zajęć indywidualnych z terapii pedagogicznej

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji pn.: ”Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

3.2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:

3.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

3.2.2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3.2.3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku.

3.2.4. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do: Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu, ul.Ks.S.Sudoła11- Biuro Projketu

Szegółowe informacje w załącznikach. 

 

Zamawiający

Gmina Dzikowiec                                                                                                                                                                                                                                              Dzikowiec, dn. 04.10.2017 r.

Ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 km usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Koczowiskach, gmina Raniżów z uwzględnieniem następujących wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia regularnego transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach. Dojazd odbywać się będzie codziennie w dni nauki szkolnej na trasie Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów. Dzienny przebieg km - około 104 km, w tym:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwożenie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest w okresie od 12 października 2017 r. do 31 lipca 2018 r. od poniedziałku do piątku – 4 kursy w obie strony dziennie tj. 104 km -łącznie miesięcznie około 2300 km, w okresie zamówienia około 23000 km.

  1. Transportem codziennym  objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

  1. Warunki wymagane od Wykonawców:

-  posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia i dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

-  Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- zleceniodawca wymaga aby podczas każdego przewozu w autobusie znajdowała się osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna przewożonych dzieci, tzw. asystent osoby niepełnosprawnej (osoba ta będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy)

  1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest późniejszy niż 2000 r.
  2. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
  3. Termin realizacji:  Realizacja usługi trwać będzie od 12  października 2017 do 31 lipca 2018 r.
  4. Kryteria oceny ofert:  - najniższa cena – 100 %
  5. Osoba ze uprawniona do kontaktu:

Małgorzata Szczęch, tel. 508278239

10.  Ofertę należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.10.2017 r. do godz. 9.00.

11.  Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w ramach oferty:

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zamówienia,

- kopię ważnej licencji na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),

- kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie przewożony uczeń,

- kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że dany pojazd posiada wszystkie wymagane ubezpieczenia,

- kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba wskazana jako asystent osoby niepełnosprawnej podczas przewozu uczniów, posiada uprawnienia do pełnienia tej funkcji (osoby która będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy).

Wszystkie załączniki do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

12.  Ofertę z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2017/2018” można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 63, 36-122 Dzikowiec,

 

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Dzikowcu

 

Informacja

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec w roku 2017 zostało z finansowane przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób :

-   środki finansowe WFOŚiGW               - 4 133.85 zł.

-   środki finansowe NFOŚiGW                - 5 905.50 zł.

-   środki finansowe Gminy                      -1 771.65 zł.
Całkowity  koszt zrealizowanego zadania wyniósł
11811.00 zł.-

 

 

Granty dla organizacji społecznych - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Siedlisko” zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP oraz osoby fizyczne na spotkania informacyjne dot. naboru na granty w ramach realizacji projektów grantowych; poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, podczas których zostaną omówione m.in. zasady i kryteria przyznawania dofinansowania.

04.10.2017 r. (środa) godz.17:00- MAJDAN KRÓLEWSKI- Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rzeszowska 8.

06.10.2017 r.(piątek) godz.17:00- DZIKOWIEC- Sala Widowiskowa przy Stadionie Sportowym,
ul. Dworska

10.10.2017 r.(wtorek) godz.17 :00- KOLBUSZOWA, budynek Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (Stadion).
ul. Wolska 3.

11.10.2017 r.(środa) godz. 17:00- RANIŻÓW -sala „dawnego kina”, Urząd Gminy,
ul. Rynek 6

 

O powierzenie grantu może ubiegać się wnioskodawca nie prowadzący działalności gospodarczej:

1. osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR (Gmina Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów),

2. osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR,

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

 

Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony intermetowej Gminy Dzikowiec.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie oraz hosting gminnej strony internetowej Gminy Dzikowiec.

Termin składania ofert do 06.10.2017 r.

Więcej szczegółów dotyczących zapytania ofertowego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf
 

W załącznikach znajdują się piliki dotyczące informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomienie

o wyborze najkorszystniejszej oferty dotyczące zamówień na usługi społeczne:

poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne.