Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" zaprasza osoby niepełnosprawne do udziału w projekcie "PEŁNOSPRAWNI W PRACY. Program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kolbuszowskiego".

 

Więcej…

 

kapital_ludzki_png


Rozeznanie cenowe rynku

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na

Prowadzenie szkoleń z zakresu j. obcych i technik komputerowych w ramach projektu „Umiejętności pilnie poszukiwane!”.

Zamawiający – Gmina Dzikowiec planuje udzielenie zamówienia na „Prowadzenie szkoleń z zakresu j. obcych i technik komputerowych w ramach projektu „Umiejętności pilnie poszukiwane!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Załączniki:
Pobierz (rozeznanie cenowe rynku.pdf)Rozeznanie cenowe rynku
 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  informuje  o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”,  operacji określonych w § 1 pkt 1 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” z późniejszymi zmianami.

Więcej…

 

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza do składania wniosków w VI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. 

Wiecej informcji: strona NGO 

Nawet 10 tys. zł na projekty edukacyjne. Trwa konkurs grantowy Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego

 

2 września w budynku pawilonu sportowego w Dzikowcu odbyło się spotkanie związane z poparciem w wyborach uzupełniających do Senatu kandydata PiS Zdzisława Pupy. Do rozmowy wyborczej zaproszeni zostali Władysław Ortyl, obecny Marszałek Województwa Podkarpackiego, Stanisław Ożóg Poseł na Sejm RP oraz Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Dzikowiec Krzysztof Klecha. Wybory uzupełniające związane są z nominacją Władysława Ortyla na Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Galeria zdjęć

 

Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dzikowcu informuje

o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, które przysługuje:

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom      i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Więcej…

 

Aby odzyskać zwrot podatku akcyzowego, producent rolny musi złożyć wniosek do Wójta Gminy Dzikowiec wraz z fakturami VAT za zakup oleju napędowego. Rolnik, który złoży wniosek otrzyma zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego, jednak nie więcej niż 86 l na 1 ha użytków rolnych.

Załączniki:
Pobierz (wniosek_zwrot_akcyzy.pdf)Wniosek - zwrot akcyzy

Więcej…

 

W Y P R A W K A    S Z K O L N A  2013/2014

Wnioski  należy składać  w terminie do  6 września 2013 r.

Programem „Wyprawka szkolna”  będą objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym  2013/2014  edukację szkolną w:

1. klasie I szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wynoszącego

539 zł netto na osobę w rodzinie

2. klasach II, III, V szkoły podstawowej – pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe wynoszące

456 zł netto na osobę w rodzinie

 

Więcej…