W dniu 18 czerwca br. Regionalny Ośrodek EFS z Tarnobrzega będzie dyżurował w Urzędzie Gminy Dzikowiec w godzinach 8.30-11.30 . W ramach dyżuru Specjalista będzie udzielał informacji nt;

-możliwości przygotowywania projektów dla firmy, szkoły lub stowarzyszenia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

-zasadach ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

-skorzystania z projektów Unii Europejskiej przez osoby bezrobotne, zwolnione z Pracy.
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: „AKTYWNI NA RYNKU PRACY. Kompleksowy program wsparcia dla osób bezrobotnych z terenu powiatu kolbuszowskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

- bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP Kolbuszowa

- w wieku 18-34 lata

- zamieszkałych na terenie powiatu kolbuszowskiego

Więcej…

 

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

Więcej…

 
 
O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu informuje osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne o możliwości składania wniosków już teraz o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na nowych warunkach ustawowych. Wnioski można składać w GOPS Dzikowiec w godz. od 900 do 1200 pokój nr 2.
 

Komunikat w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach.

Przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), ani przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548), nie zawierają zastrzeżenia, że wnioski o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego i świadczenia pielęgnacyjnego (także w przypadku osób, które do 30 czerwca zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w oparciu o przepisy dotychczasowe), nie mogą być przez osoby zainteresowane składane przed 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym, osoby, które zgodnie z art. 11 ust. 1 i 3 ww. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, zachowują do dnia 30 czerwca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2012 r.), zainteresowane otrzymaniem od 1 lipca 2013 r. specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach, mogą składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz, a organ właściwy realizujący świadczenia rodzinne ma obowiązek bezzwłocznie taki wniosek rozpatrzyć – poprzez bezzwłoczne wydanie decyzji przyznającej prawo do wnioskowanego świadczenia od 1 lipca 2013 r. (o ile oczywiście spełnione zostaną ustawowe warunki do otrzymania wnioskowanych świadczeń).

 

Dobiegła końca realizacja projektu systemowego

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Dzikowiec”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,

Na realizację projektu w okresie od stycznia do kwietnia 2013 roku Gmina Dzikowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 180000 złotych. Projekt nie wymaga wkładu własnego.

Więcej…

 
Gmina Dzikowiec zatrudni dwóch ratowników wodnych z uprawnieniami do pracy na kąpielisku w Wilczej Woli w okresie od 15.06.2013r. do 30.08.2013r.
Więcej informacji pod tel. 17 7442109, 17 2274508.
 

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Dzikowiec w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu - link

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Siedlisko”, działającego na terenie gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów.

Więcej…