Ogłoszenie ARiMR w sprawie naboru wniosków, więcej szczegółów w załącznikach.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego indywidualnego w zakresie;

  1. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne  w zakresie prawa
  2. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne psychologiczne

 oraz na organizację i przeprowadzenie spotkań grupowych ze specjalistami: 

  1. Lekarz
  2. Pielęgniarka
  3. Funkcjonariusz policji

 dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej.

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach. 

 

 

 

W związku z tworzeniem batalionu obrony Terytorialnej (bOT) w Mielcu i prowadzonym naborem ochotników do tej formy służby wojskowej celem pozyskania kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej, Wójt Majdan Królewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu oraz Dowódca Batalionu Obrony Terytorialnej z Niska zapraszają na spotkanie informacyjne połączone ze złożeniem wniosków do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Spotkanie to odbyło by się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Rzeszowskiej 8 w Majdanie Królewskim.

Na powyższym spotkaniu Dowódca batalionu lekkiej piechoty z Niska oraz podległa mu kadra zawodowa zapoznają kandydatów z warunkami wstąpienia do służby, zadaniami jakie realizuje TSW, należnościami jakie otrzymają pełniący służbę żołnierze, uprawnieniami oraz wyposażeniem i uzbrojeniem  a także z terminami szkolenia żołnierzy TSW. Natomiast przedstawiciel WKU omówi zasady i przebieg rekrutacji do TSW oraz wymagane dokumenty wymagane dla kandydatów chcących wstąpić do tej formy służby wojskowej oraz terminy komisji rekrutacyjnej dla kandydatów.

Kandydatów oraz osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny przede wszystkim na pkt kontaktowy, forma mailowa kontaktu z WKU w Mielcu będzie nieco utrudniona w przypadku dużej ilości takich zapytań, więc prosimy tylko o informację, że będą Państwo na spotkaniu.

-        Pkt informacyjny na potrzeby WOT – tel. 261 156 521

Do kontaktów roboczych z WKU w Mielcu został wyznaczony:

-        mjr Robert BAJORSKI, tel. 261-156-502, 600 023 343

-        ppor. Sabina PIECHOTA, tel. 261 156 539

-        p. Marta MICHNA, tel. 261 156 539

 

 

Ważne Informacje:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawi pkt informacyjny i będzie przyjmować wnioski oraz zapozna osoby chcące wstąpić do TSW z algorytmem przyjmowania kandydatów do WOT:

 

(wzór wniosku do pobrania ze strony WKU w Mielcu , zakładka Wojska Obrony Terytorialnej, do wniosku proszę dołączyć ksero: dowodu osobistego, prawa jazdy oraz posiadanego wykształcenia (świadectwo maturalne, dyplom ukończeniu studiów) inne ważne dokumenty (kursy języka, skoczka spadochronowego, nurkowania itp.)

 

Działający w WKU w Mielcu pkt informacji na potrzeby WOT przyjmuje wnioski codziennie w godzinach pracy WKU

Dowódca bOT z Niska zapozna warunkami wstąpienia do służby, zadaniami jakie realizuje TSW, należnościami jakie otrzymają pełniący służbę żołnierze, uprawnieniami oraz wyposażeniem i uzbrojeniem, a także z terminami szkolenia żołnierzy TSW.

 

 

Ogłoszenie

Wszystkich udziałowców lasu serwitutowego Dzikowca prosi się o naniesienie zmian adresowych w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej pokój nr 209 lub w sekretariacie Starostwa. Osoby które nie znajdują się na liście udziałowców powinny dokonać stosownego zgłoszenia poprzez dołączenie dokumentu tj. (wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu).

Wzór zgłoszenia znajduje się w sekretariacie Urzędu Gminy Dzikowiec pokój nr 11.

Termin składania dokumentów upływa 31.10.2017r.

                                                                                    Zarząd

 

Informujemy, że kąpielisko w Wilczej Woli jest ponownie czynne.

kapierlisko

                                                                                                                      Fot. J. Lewicka