OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Na organizację i przeprowadzenie usługi o charakterze szkoleniowym, w tym:

1. specjalistycznych zajęć w formie treningów

2. zajęć logopedycznych

3. zajęć psychologicznych

w ramach projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”,

nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie dotyczy składania ofert cenowych w sprawie sprzętu do logterapii. Więcej szczegółów znajduje się w załączniku.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie zajęć o charakterze szkoleniowym, w tym: specjalistycznych zajęć socjoterapeutycznych grupowych w ramach projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”,

nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

Szczegóły dotyczace zamówienia dostepne w załączniku.

 

W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę

sprzętu specjalistycznego do logoterapii zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

dzien samorzadowca2

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na

XXXII Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 27 maja 2017r. (tj. sobota) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.  Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  •  zmian uchwały budżetowej na rok 2017r.,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
  • określenia sumy do której Wójt Gminy Dzikowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminą Dzikowiec, Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „E-usługi w powiecie kolbuszowskim".

              5. Sprawy różne.

              6. Interpelacje i zapytania.

              7. Wolne wnioski i informacje.

              8. Zamknięcie obrad Sesji

 

              Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

 

W niedzielę, 30 kwietnia, w Grodzisku Dolnym odbyła się XXV Podkarpacka i XIV Ogólnopolska Parada Straży Grobowych „TURKI 2017”.

 Wsród 46 oddziałów Turków znalazł sie również oddział straży z Dzikowca oraz orkiestra z Kopci.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie oddziały w szyku paradnym wyruszyły na stadion w Grodzisku Górnym, gdzie każdy z oddziałów miał możliwość zaprezentowania sie widowni zebranej na stadionie.