Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 28 października 2016r. (tj. piątek) o godz.1530, w sali narad UG Dzikowiec - XXV Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
  • uchylenia uchwały Rady Gminy Dzikowiec z dnia 31 sierpnia 2016r.,
    Nr XXIV/139/2016 wydanej w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dzikowiec budynku dawnej szkoły w Kopciach,
  • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
  • zapewnienia gminnym jednostkom oświatowym wspólnej obsługi,
  • określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości,
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzikowiec w 2017 roku,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5.Sprawy różne.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad Sesji

 

   W związku z przypadkami choroby  - afrykańskiego pomoru świń (ASF), Wójt Gminy Dzikowiec w ślad za pismem Wojewody Podkarpackiego apeluje do mieszkańców gminy Dzikowiec o wzmożoną ostrożność i czujność przy hodowli świń domowych oraz przy kontakcie z dzikami.

   Szczegółowe informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz dla osób podróżujących można znaleźć na stronach internetowych:

Załączniki:
Pobierz (20161028120120435.pdf)Informacja o ASF
 

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” informuje, że trwają konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 (LSR). Najważniejszą zmianą jest ustalenie kwoty wsparcia dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą – czyli tzw. premii. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” proponuje kwotę 100 000,00 zł. Propozycja kwoty budżetu LSR na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 1 500 000,00 zł. LGD „Siedlisko” założyło powstanie 15 nowych firm. Uwagi, opinie prosimy zgłaszać do osobiście do biura Stowarzyszenia w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 6, lok. 2/4 lub elektronicznie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 18 października 2016r.

   Propozycje zmian w Strategii znajdują się na stronach: 46, 47, 48, 51, 54-62, 63, 65, 67. Link do LSR http://lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/images/stories/pliki/LSR/2016/lsr3.pdf

   Wykaz zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność znajduje się w załączniku.

 

Szanowni Państwo !
  W Dniu Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność
w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia.
  Dziękujemy za trud wychowawczych działań podejmowanych w duchu poszanowania uniwersalnych wartości szacunku, prawdy, dobra i piękna, bez których nie byłby możliwy edukacyjny sukces.
  Życzymy również, aby Państwa praca spotykała się z powszechnym poważaniem, przynosiła oczekiwane efekty i dawała jak najwięcej powodów do satysfakcji.
  Słowa wdzięczności kierujemy do Dyrektorów współpracujących z organem prowadzącym. Jesteśmy przekonani, że merytoryczne współdziałanie i wzajemna życzliwość zaowocuje jeszcze lepszymi efektami kształcenia dzieci i młodzieży.
  Proszę także Wszystkich Państwa o przyjęcie życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

                                                                                              Z wyrazami szacunku,
                                                                              Krzysztof Klecha, Wójt Gminy Dzikowiec
                                                                                Małgorzata Szczęch, Dyrektor ZOEAS

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym

   Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące
w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
   Do końca maja 2017 roku w STOWARZYSZENIU KOBIET WIEJSKICH GMINY DZIKOWIEC „PRZYSTAŃ”, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.  

Więcej…

 

Informujemy, że od 2 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej nieczynny będzie Punkt Obsługi Klienta, w którym petenci mogli uiszczać opłaty.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Mielcu od 2 listopada br. zamyka w budynku Starostwa Powiatowego Punkt Obsługi Klienta. W związku z powyższym płatności będzie można dokonywać:
- w formie bezgotówkowej przy użyciu kart płatniczych w wydziałach merytorycznych Urzędu zajmującego się daną sprawą
- w formie wpłaty gotówkowej w Oddziale Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej, Plac Wolności 32 (wpłaty na konta Powiatu będą zwolnione z opłaty pobieranej przez bank).
Ponadto informujemy, iż wpłat gotówkowych będzie można również dokonywać w innych bankach lub placówkach pocztowych np.:
- w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 22, czynny od godziny 7.00 - prowizje: za przelew – 3,00 zł do kwoty 600,00 zł, od wpłaty z tytułu należnej opłaty skarbowej - 0,00 zł,
- w placówkach Poczty Polskiej, ul. Księdza Ludwika Ruczki 10 lok. 3 w Kolbuszowej - czynna od godziny 7.00 z przerwą od godziny 11.30 do 12.00, prowizja za przelew ELIXIR 3,50 zł do kwoty 600,00 zł.
                                                    Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 

     Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż w miesiącu wrześniu 2016r. odbędzie się  kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Dzikowiec do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 według obowiązującego kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- bezrobotni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia,
- inni;
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.  netto 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł netto dla osoby w rodzinie mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu celem złożenia stosownych oświadczeń  i dokumentów o dochodach od dnia 19 września  2016r. do nadal w godz. od 800 do 1500.

Więcej…

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” przystępuje do wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023  w ramach podejścia LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Opracowanie strategii poprzedzone było konsultacjami ze społecznością lokalną. Dzięki tym spotkaniom, a także badaniom ankietowym okazało się jakie są potrzeby
i oczekiwania mieszkańców. Podczas 12 zebrań konsultacyjnych, które odbywały się we wrześniu i październiku 2015 r. lokalni liderzy, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, koła gospodyń a także sami mieszkańcy zaproponowali rozwiązania, które pozwolą zniwelować istniejące problemy społeczne.

Więcej…

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby powyżej 
29 r.ż., na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania Funduszy Europejskich
na założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września 2016 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10, w godzinach od 10:00 do 12:30.

W ramach spotkania przedstawione zostaną możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą - Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zasady związane z dofinansowaniem oraz przykłady wniosków aplikacyjnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszeń można dokonywać do 1 września br. włącznie, mailowo na adres:
lpi.mielec @podkarpackie.pl lub telefonicznie pod nr. 798 771 414.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej…