Rolnicy, którzy zostali dotknięci skutkami gradobicia mogą zgłaszać poniesione straty w uprawach rolnych w Urzędzie Gminy Dzikowiec w terminie do dnia 2 sierpnia 2017r. na przygotowanych drukach - dotyczy upraw jeszcze nie zebranych.

Po tym terminie powołana Komisja Gminna d/s szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat będzie przeprowadzać lustrację na miejscu w gospodarstwie oraz sporządzać stosowne protokoły.

Szacowane będą tylko szkody w uprawach niezebranych.

Poniżej w załączniku znajduje się wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych.

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” wraz z partnerem projektu Ośrodkiem Szkolenia Kierowców AUTO s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„NOWE KWALIFIKACJE - NOWE PERSPEKTYWY. Kursy zawodowe dla osób dorosłych z powiatów kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

od 24 lipca  2017 r.  do 4 sierpnia  2017 r.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się) zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • Projektem objętych zostanie 160 osób  w tym 40 kobiet oraz 16 osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lat, w tym minimum 96 osób o niskich kwalifikacjach posiadających maksymalnie wykształcenie średnie (do ISCED 3 włą
 • W szczególności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach  (maksymalnie wykształcenie śęcej
  • Prawo jazdy kategorii C,
  • Prawo jazdy kategorii E,
  • Spawacz w metodzie MAG, TIG,
  • Operator obrabiarek CNC z egzaminem czeladniczym,
  • Księgowy I stopień zgodnie ze ścieżką edukacyjną  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Kryteria premiujące: zamieszkanie na terenach wiejskich, niepełnosprawność,  dochód poniżej średniej dla województwa;

W ramach projektu oferujemy B E Z P Ł A T N E szkolenia  i  kursy zawodowe :

Zajęcia realizowane będą w dni robocze lub w weekendy  w zależności od ustaleń grupy. Zapewniamy nowoczesną bazę szkoleniową , materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NW,

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, tel. 570 416 602  na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: w siedzibie Stowarzyszenia NIL, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowej oraz przy ul. Fabrycznej 6B,  Sędziszowie Małopolskim w godzinach 08:00-16:00

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„AKADEMIA ICT - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych z powiatów Kolbuszowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

od 24 lipca  2017 r.  do 4 sierpnia  2017 r.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

Osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się) zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji cyfrowych należące do jednej z podgrup:

 • soby w wieku 25-49 lat posiadające maksymalnie wykształcenie średnie (poziom do ISCED 3 włącznie)
 • osoby w wieku 50-64 lat (niezależnie od wykształcenia)

Kryteria premiujące: wykształcenia poniżej średniego,  brak pracy, bezrobocie, bierność zawodowa, zamieszkanie na terenach wiejskich, korzystanie z pomocy społecznej, niepełnosprawność, zatrudnienie w rolnictwie

Formy wsparcia

B E Z P Ł A T N E  S Z K O L E N I A  K O M P U T E R O W E   ECDL NA DWÓCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA:

ECDLDIGCOMP 14-poziom podstawowy ,

ECDL PROFILE DIGCOMP 16-poziom średniozaawansowany

Zgłoś się do projektu i uzyskaj  kwalifikacje cyfrowe  honorowane w 148 krajach

Zajęcia realizowane będą w dni robocze lub w weekendy  w zależności od ustaleń grupy. Zapewniamy nowoczesną bazę szkoleniową , materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NW, oraz w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, tel. 570 416 602  na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: w siedzibie Stowarzyszenia NIL, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowej oraz przy ul. Fabrycznej 6B,  Sędziszowie Małopolskim w godzinach 08:00-16:00

 

 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
nabór na wolne stanowisko w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica Świteź , Mechowiec 78, 36-122 Dzikowiec, w związku z realizacją projektu
pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia
i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16,
w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020
 1. Stanowisko pracy:  Wychowawca
 2. Wymiar czasu pracy ½ etatu od poniedziałku do piątku w godzinach od.12.00 -16.00
   2.Niezbędne wymagania dla kandydatów: 
  1. obywatelstwo polskie
  2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. Wykształcenie wyższe: 
- na kierunku pedagogika ,pedagogika specjalna ,psychologia,socjologia, praca socjalna ,nauki o rodzinie lub na innym kierunku ,którego program obejmuje resocjalizację , pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub 
- na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo -wychowawczej lub 
-  co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowane co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi.
6..znajomość przepisów prawnych : ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
7. znajomość przepisów prawnych o pomocy społecznej oraz o świadczeniach rodzinnych,
8.umiejętność obsługi komputera 
 
 
3. Dodatkowe wymagania dla kandydatów:
 
Umiejętność kreatywnego działania w pracy z dziećmi .
 
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
 
a) opieka nad dziećmi i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego w tym prowadzenie kół zainteresowań i treningu zadaniowego rozwijających kompetencje kluczowe.
b) prowadzenie dokumentacji projektowej  uczestników zajęć.
5. Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3.  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4.  zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych 
 6.  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 7.  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 
6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
 
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu ul. Ks. Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko -Wychowawca" do dnia 25 lipca 2017r. 
 
 
 
 
 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR)

 

działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski

ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Czas trwania wszystkich naborów wniosków: od 28 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej"

ul. Słowackiego 1a, lokal 16, 39-460 Nowa Dęba

Pełna treść ogłoszeń o naborze wniosków dostępna jest na stronie internetowej

www.lgr-puszczysandomierskiej w zakładce „Nabory wniosków”

Dodatkowe informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” w Nowej Dębie, ul. Słowackiego 1a, lokal 16 w godzinach 7:00 – 15:00. Dane kontaktowe: tel. 15 814 21 97,
e-mail:  
biuro@lgr- puszczysandomierskiej.pl, www.lgr-puszczysandomierskiej.pl

 

W załączniku  zestawienie podstawowych informacji o przeprowadzanych naborach wniosków.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konsultacjach społecznych

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI  NA LATA 2016-2022 – PROJEKT 1.0

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach od 12.07.2017 r. do 20.07.2017 r.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji  lata 2016-2022  znajduje się nastronie internetowej Urzędu Gminy: www.dzikowiec.itl.pl oraz 
www.dzikowiec.itl.pl/bip

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej za pomocą Formularza Zgłaszania Uwag. Wypełniony Formularz można:

 1. pozostawić w Urzędzie Gminy Dzikowiec
 2. przesłać drogą elektroniczną na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. wpisując w tytule e-maila„Konsultacje społeczne – Projekt LPR”,
 3. przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Dzikowiec

36-122 Dzikowiec

ul. Dworska 62

z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Projekt LPR”.

Uwagi i wnioski przyjmowane będą do dnia 20.07.2017 roku włącznie do godzi. 13:30 , natomiast dostarczone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dzikowiec , pod nr tel.(17) 2274-508

Jednocześnie zapraszam mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 20 lipca 2017r. w budynku wielofunkcyjnym na stadionie w Dzikowcu o gdz. 14:00

Pliki do pobrania:

 1. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dzikowiec  na lata 2016-2022”- projekt
 2. Formularz zgłaszania uwag

Z poważaniem,

        Wójt Gminy Dzikowiec 

 

KURS ANGIELSKI 2

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie zajęć  specjalistycznych grupowych korekcyjno - kompensacyjnych dla uczestników projektu  pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych - terapia pedagogiczna dla uczestników projektu pn. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16” w PWD Świetlicy Świetlik w Spiach w łącznej liczbie ok. 64 zajęć o czasie trwania 64 godzin zajęć terapii pedagogicznej grupowej oraz 256 godzin zajęć terapii pedagogicznej indywidualnej .

 

2.Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych grupowych – korekcyjno-kompensacyjnych dla uczestników projektu pn. ,,Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16” w PWD Świetlicy Świetlik w Spiach w łącznej liczbie ok.  64 zajęć o czasie trwania 64 godzin .