Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań"
informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku w godz.16:00-18:00
w Domu Strażaka w Dzikowcu ul. Dworska 11 odbędą się warsztaty
kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
 
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program

profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16,

w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę :

  

-Sprzętu sportowego fitness.

-Sprzetu multimedialnego,

-Mebli świetlicowych 

-Komputery przenośne typu laptop, wraz z oprogramowaniem

-Komputery stacjonarne, wraz z oprogramowaniem

 Zgodnego z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w załącznikach  do niniejszego zaproszenia.                                                

 

Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr2) w wersji papierowej nalezy składać do 05 maja 2017r. w Biurze projektu, ul Ks. S.Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec

 

 

Szczegóły dotyczace poszczególnych ofert dostepne w załączniku.

 

 

      Uprzejmie zapraszamy na

XXXI Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00
       w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na rok 2017r,
 • wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji Projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA w zakresie jego utrzymania
  w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu.
 • sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu za rok 2016 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 i na lata następne ( ocena zasobów pomocy społecznej znajduje się w załączniku poniżej:).
 1. Sprawy różne.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad Sesji

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446). 

 

 
 1. W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020
 1. Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych :
 1. Przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych  w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD) w Mechowcu wraz z zainstalowaniem natrysku ( wraz z zakupem materiałów).
 2. Prace remontowe PWD w Mechowcu
Załączniki:
Pobierz (zaprosz. remont.docx)zaproszenie remont
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań"

informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku  w godz.16:00-18:00
w Domu Strażaka w Dzikowcu ul. Dworska 11 
odbędą się warsztaty

kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach  

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

12 kwietnia 2017r. w kolbuszowskim starostwie o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Działanie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych z terenu powiatu kolbuszowskiego (działalność organizacji nie dłużej niż 30 miesięcy) i 3-osobowych nieformalnych grup samopomocowych.

Kwota dofinansowania na realizację zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi od 2 do 5 tys. zł.

Nabór wniosków od 8 kwietnia do 8 maja 2017r. Szczegóły na stronie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl  

 

 
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

 
Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2017/2018.
Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji,
niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec.
 
 

Uprzejmie zapraszamy na

XXX Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00
   
w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.Wystąpienie zaproszonych gości:

 • informacja dotycząca ochrony gospodarstw na terenie Gminy Dzikowiec przed wirusem grypy ptaków przedstawiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • ocena zagrożeń występujących na terenie Gminy Dzikowiec przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej,
 • przedstawienie możliwości rozwojowych trzody chlewnej na terenie województwa podkarpackiego przez Pana Piotra Karnas dyrektora ds. rozwoju trzody chlewnej.

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2017r,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 na budowę chodników przy drogach powiatowych,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2017 rok,
 • określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dzikowiec,
 • utworzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo wychowawczej przez Gminę Dzikowiec,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.Sprawy różne.

 • sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2016.

7.Interpelacje i zapytania.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad Sesji

 

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446).

Załączniki:
Pobierz (Zaproszenie na Sesję 29.03.2017r..doc)Zaproszenie na Sesję
 

             OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 2017 r.

( poniedziałek ) o godz. 9 00odbędzie się sprzedaż drewna opałowego

na terenie nieruchomości mienia gminnego w Wilczej Woli

( w obrębie Zespołu Szkół w Wilczej Woli ) w drodze przetargu ustnego -

licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Wilcza Wola.

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego

( drewno w stosach mieszane: iglaste i liściaste różne gatunki ) wynosi kwotę: 100,00 zł/l mp/brutto

( słownie: sto złotych 00/100 - brutto za jeden metr przestrzenny).

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy -licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu.

Maksymalna ilość sprzedaży dla jednego kupującego - 3 mp.

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 26 ) w dniu zakupu.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu sprzedaży tj. 27 marca 2017r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli uczestnik ( nabywca ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Wójt Gminy Dzikowiec

mgr Krzysztof Klecha

Załączniki:
Pobierz (SKonica Min17032112090.pdf)Ogłoszenie