Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2016r. (tj. środa) o godz. 14.00, w sali narad UG Dzikowiec – XXIV Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy,       informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2016 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2016 na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,
 • zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego,
 • wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dzikowiec budynku dawnej szkoły w Kopciach.

6. Sprawy różne.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Sesji

 

Uroczysty dzień 3 lipca 2016 z pewnością wielu zapadł w pamięci na dłużej. Niezwykłym jest, by w wyjątkowym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski zbiegły się równie wyjątkowe jubileusze w jednej tylko miejscowości- w Dzikowcu.
450 lat wsi Dzikowiec, 200 rocznica budowy Kościoła, 135 lecie Straży Grobowej oraz 35 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. S. Sudoła nie mogły przejść bez echa, a na pewno nie dawały spokoju inicjatorce obchodów , pani Teresie Opalińskiej. Pomysłowi przyklasnął pan Wójt, a potem cała Rada Gminy. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad dwustu mieszkańców nie tylko Dzikowca. W rezultacie byliśmy świadkami pięknej jubileuszowej uroczystości.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

Gmina Dzikowiec informuje, iż zadanie pn. „Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec” w roku 2016 zostało sfinansowane przy współudziale WFOŚ i GW oraz NFOŚiGW w następujący sposób:

 

- środki finansowe NFOŚiGW                   - 4.083,73 zł
- środki finansowe WFOŚiGW                  - 2.858,61 zł
- środki finansowe gminy                          - 1.225,13 zł

 

 Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł – 8.167,47 zł

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 05 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie Rządowy program pomocy uczniom w 2016 r.- „Wyprawka szkolna”.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie uczniom niepełnosprawnym:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Termin składania wniosków: 9 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dzikowcu, pokój nr 4.

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

- dowód zakupu podręczników.

Więcej…

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dzikowcu uprzejmie informuje,
iż od dnia 04 sierpnia 2016r. można składać w tut. Ośrodku pokój Nr.2
(biuro podawcze) w godz. od 8 do 15 wnioski  o  pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i przedszkolu.

Osoby, które będą się ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci
w szkole/przedszkolu/ w roku kalendarzowym 2016 zobowiązane są dołączyć odpowiednio:

1)Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy wraz z wyczerpującym opisem trudnej sytuacji i  potrzeby przyznania dożywiania dla dziecka/dzieci

2)Oświadczenie lub nakaz podatkowy  o powierzchni posiadanego
ha przeliczeniowych z gospodarstwa rolnego;

3)Zaświadczenie z zakładu pracy  o zarobkach netto, za poprzedni miesiąc;

4)Dowód opłacenia składek KRUS za III kwartał 2016 r.

5)Zaświadczenie z KRUS o zasiłkach chorobowych za ostatni miesiąc przed złożeniem wniosku

6)Oświadczenie o pracy dorywczej;

7)Odcinek z renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

8)Inne niezbędne dokumenty ustalone do przedłożenia w trakcie wywiadu środowiskowego

 

 

Załączniki:
Pobierz (Haarmonogram 2017.pdf)Harmonogram 2017
 

Zalew "Maziarnia" Wilcza Wola pow. Kolbuszowa

Miejsce wykorzystywane do kąpieli

Czynne od dnia 8 lipca do 31 sierpnia 2016 roku, sobota - niedziela w godzinach od 10 do 19 - tej.

Plaża piaszczysto - trawiasta

Bezpieczeństwo - ratownicy starszego stopnia WOPR

Woda nadaje się do kąpieli

Zaplecze - mała gastronomia, wypożyczalnia sprzętu wodnego, parking