dzien samorzadowca2

 

 

 

Uprzejmie zapraszamy na

XXXII Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 27 maja 2017r. (tj. sobota) o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 

1.  Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.  Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 •  zmian uchwały budżetowej na rok 2017r.,
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
 • określenia sumy do której Wójt Gminy Dzikowiec może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej  pomiędzy Gminą Dzikowiec, Gminą Niwiska, Gminą Cmolas, Gminą Kolbuszowa, Gminą Majdan Królewski, Gminą Raniżów w celu wspólnej realizacji projektu p.n.: „E-usługi w powiecie kolbuszowskim".

              5. Sprawy różne.

              6. Interpelacje i zapytania.

              7. Wolne wnioski i informacje.

              8. Zamknięcie obrad Sesji

 

              Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446).

 

W niedzielę, 30 kwietnia, w Grodzisku Dolnym odbyła się XXV Podkarpacka i XIV Ogólnopolska Parada Straży Grobowych „TURKI 2017”.

 Wsród 46 oddziałów Turków znalazł sie również oddział straży z Dzikowca oraz orkiestra z Kopci.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Następnie oddziały w szyku paradnym wyruszyły na stadion w Grodzisku Górnym, gdzie każdy z oddziałów miał możliwość zaprezentowania sie widowni zebranej na stadionie. 

  

 

 
 

 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 
 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań"
informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku w godz.16:00-18:00
w Domu Strażaka w Dzikowcu ul. Dworska 11 odbędą się warsztaty
kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
 
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program

profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16,

w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Zapraszamy do składania ofert cenowych na dostawę :

  

-Sprzętu sportowego fitness.

-Sprzetu multimedialnego,

-Mebli świetlicowych 

-Komputery przenośne typu laptop, wraz z oprogramowaniem

-Komputery stacjonarne, wraz z oprogramowaniem

 Zgodnego z minimalnymi wymaganiami wskazanymi w załącznikach  do niniejszego zaproszenia.                                                

 

Wypełniony formularz oferty (załącznik Nr2) w wersji papierowej nalezy składać do 05 maja 2017r. w Biurze projektu, ul Ks. S.Sudoła 11, 36-122 Dzikowiec

 

 

Szczegóły dotyczace poszczególnych ofert dostepne w załączniku.

 

 

      Uprzejmie zapraszamy na

XXXI Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00
       w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na rok 2017r,
 • wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji Projektu pn. Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej- PKA w zakresie jego utrzymania
  w okresie trwałości poprzez udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach projektu.
 • sprawozdanie z realizacji zadań pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu za rok 2016 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 i na lata następne ( ocena zasobów pomocy społecznej znajduje się w załączniku poniżej:).
 1. Sprawy różne.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad Sesji

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446). 

 

 
 1. W związku z realizowanym projektem; Przeciw wykluczeniu społecznemu-program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020
 1. Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie prac remontowych :
 1. Przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych  w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD) w Mechowcu wraz z zainstalowaniem natrysku ( wraz z zakupem materiałów).
 2. Prace remontowe PWD w Mechowcu
Załączniki:
Pobierz (zaprosz. remont.docx)zaproszenie remont
 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec "Przystań"

informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku  w godz.16:00-18:00
w Domu Strażaka w Dzikowcu ul. Dworska 11 
odbędą się warsztaty

kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach  

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!