Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 czerwca 2016r. (tj. poniedziałek) o godz. 1400, w sali narad UG Dzikowiec – XXIII Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzikowiec za 2015 rok.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015.
 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu za rok 2015.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną protokołu, opinii i wniosku
  o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
  z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
 • Udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok.
 • Zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
 • Wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego w ramach projektu p.n.: „E-usługi w gminach powiatu kolbuszowskiego”.
 • Zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej minia gminnego, położonej w miejscowości Dzikowiec

 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

Głównym celem konferencji ,,POWER dla młodych” zorganizowanej 6 czerwca 2016 r. przez Ministerstwo Rodziny w Dzikowcu było zapoznanie beneficjentów z konkursami, jakie planuje ogłosić w 2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz pokazanie efektów dotychczasowych działań podejmowanych dzięki pozyskanym środkom w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

    23 maja 2016r. LGD „Siedlisko" podpisało z Samorządem Województwa Podkarpackiego umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2016 – 2023. Umowa zobowiązuje Stowarzyszenie do obniżenia budżetu o 10 %. Pierwotnie założona kwota 6.000.000,00 zł  na realizację projektów przeznaczonych dla przedsiębiorców, organizacji społecznych, grup nieformalnych, sektora finansów publicznych zostanie obniżona do 5.400.000,00 zł.

   W związku z aktualizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” zaprasza do składania propozycji zmian w ramach konsultacji społecznych. Konsultacje prowadzone są do dnia 15 czerwca 2016r. w godzinach pracy biura Stowarzyszenia w Kolbuszowej, przy ul. Kościuszki 6, lok.2/4. Propozycje zmian można też przesłać na załączonym formularzu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 Treść, która będzie zaktualizowana znajduje się pod adresem: http://www.lgdsiedlisko.kolbuszowa.pl/images/stories/pliki/LSR/2016/lsr1.pdf (strony: 35-37, 42-44, 47-48 oraz 55-67).

   Zakres proponowanych zmian dot. dostosowania wskaźników LSR i planu działania do budżetu w wysokości 5.400.000,00 zł. Przynajmniej 50 % budżetu musi być powiązane z rozwojem przedsiębiorczości.

Załączniki:
Pobierz (formularz uwag.doc)Formularz uwag
 

W terminie od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2016 r., na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych,  zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

 • Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)
 • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu  oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)
 • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Gospodarstwa rolne mogą być  wylosowane do trzech, dwóch lub jednego z badań.

Pytania zawarte w badaniach będą dotyczyły m.in.: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, nawadniania, zwierząt gospodarskich, ciągników rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstwa domowego i aktywności ekonomicznej.

Dane w badaniach R-SGR, R-ZW-B i R-ZW-S będą zbierane następującymi metodami:

 • CAII – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów poprzez samospis internetowy.
  Termin przeprowadzenia badań metodą CAII – 01.06 – 09.06. 2016 r.
 • CATI – metoda polegająca na pozyskiwaniu informacji od respondentów za pośrednictwem łączy telefonicznych.
  Termin przeprowadzenia badań metodą CATI – 10.06 – 22.07.2016 r.
 • CAPI – wywiad bezpośredni prowadzony przez ankietera w terenie.
  Termin przeprowadzenia badań metodą CAPI – 10.06 – 29.07.2016 r.

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii 222 799 999

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

Załączniki:
Pobierz (20160610075009424.pdf)Ankietowe badania rolne
 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na konferencję pt.

„POWER DLA MŁODYCH!”

poświęconą działaniom nadzorowanym przez MRPiPS

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

która odbędzie się  6 czerwca (poniedziałek) 2016 roku w Sali Widowiskowej w Dzikowcu.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres 
e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki:
Pobierz (Agenda konferencji.jpg)Agenda konferencji

Więcej…

 

 

 

Szanowni Państwo,

Muzeum Historii Polski rozpoczyna ogólnopolską akcję zbierania pamiątek historycznych - „Małe Wielkie Historie”. Zbiórka zainaugurowana zostanie w Noc Muzeów 14 maja br. w kilku miastach Polski. Akcja kontynuowana będzie w następnych miesiącach, a jej podsumowanie nastąpi w Święto Niepodległości.

Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski. Czekamy na różne obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie mają dla nas przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Więcej…

 

  Poszukiwane są dwa niebezpieczne psy, które zagryzły w nocy z niedzieli na poniedziałek (tj. 24-25.04.2016r.) 7 sztuk Danieli w Nowym Dzikowcu. Prawdopodobnie jeden z nich to pies rasy Husky, a drugi Owczarek.

    Ktokolwiek widział , albo posiada informacje o ich miejscu przebywania proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy Dzikowiec tel. (17) 744-21-09, (17) 227-45-08 bądź z Policją tel. 997.

Oto poszukiwane psy