Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.

Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa, a także całej Polski, związane są przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja).

W dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia br. obserwowany jest znaczny spadek poziomów pyłu PM10 w powietrzu na wszystkich stacjach pomiarowych na terenie województwa.

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz prognozy meteorologiczne na kolejne dni wskazują jednak na możliwość występowania wysokich wartości tego zanieczyszczenia w powietrzu na większości obszaru województwa podkarpackiego. Prognozy można obserwować na stronie: http://powietrze.podkarpackie.pl/

Więcej…

 

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

W związku z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia bieżącego roku Powiat Kolbuszowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, na parterze, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci punkt w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.
 
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – od poniedziałku do piątku – 8:00-12:00
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku do piątku – 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – poniedziałek – 16:00-20:00, wtorek – 16:00-20:00, środa – 13:00-17:00, czwartek – 15:00-19:00, piątek - 15:00-19:00.
 
Szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy okazać, by skorzystać z darmowej pomocy prawnej znajdują się w dołączonej informacji.

 

   Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „ Przystań” informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Domu Strażaka ul. Dworska 11 w Dzikowcu odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

   Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

   Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza, że w ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Dzikowiec” podjęto kroki do zwiększenia wielkości dofinansowania do 84% kosztów kwalifikowanych.
  W związku z powyższym ogłasza nabór uzupełniający dla właścicieli budynków zainteresowanych przystąpieniem do projektu.
   Nabór będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia do 24 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Dzikowiec, w pokoju nr 11 (Sekretariat), w godz. od 8:00 do 15:00.
   Mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski o przystąpienie do projektu będą także objęci zwiększonym dofinansowaniem bez dodatkowych formalności.

                                                                                                                WÓJT GMINY DZIKOWIEC
                                                                                                                   KRZYSZTOF KLECHA

 

Urząd Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r., poz 2091).

 

   W związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych, został wyłoniony nowy wykonawca -

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIELIŃSKI"

Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorna 27A,

26-035 Raków,

która zastąpi dotychczasową firmę

"DEZAKO" Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 14A,

39-200 Dębica.

   Zasady odbioru i gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości,
jak również stawka opłat pozostają bez zmian.

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję  na dzień
28 grudnia 2016r. (tj. środa) o godz.1400, w sali narad UG Dzikowiec - XXVII Sesję Rady Gminy w Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

I część robocza

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na 2016r.,
 • uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2017,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2017r.,
 • uchylenia Uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R w miejscowości Lipnica, Nowy Dzikowiec, Dzikowiec”,
 •  uchylenia Uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205R w miejscowości Wilcza Wola”,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 na budowę chodników przy drodze powiatowej,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa w roku 2017 na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
 • likwidacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Dzikowiec,
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dzikowiec na rok 2017.
 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie części roboczej Sesji.

II część uroczysta

 1. Otwarcie i przywitanie wszystkich zaproszonych gości.
 2. Życzenia świąteczne wraz ze wspólnym kolędowaniem.
 3. Uroczysty obiad.
 

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując Plan Komunikacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) przedstawia informację na temat możliwości samozatrudnienia. 
    O fundusze na start firmy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów, składając wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”. Nabór trwa do 30 grudnia 2016 r.
    W przypadku wybrania projektu do finansowania, zakłada on rozpoczęcie własnego biznesu, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Więcej…