Szanowni Państwo !
  W Dniu Edukacji Narodowej dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność
w codziennej pracy z uczniem i dla ucznia.
  Dziękujemy za trud wychowawczych działań podejmowanych w duchu poszanowania uniwersalnych wartości szacunku, prawdy, dobra i piękna, bez których nie byłby możliwy edukacyjny sukces.
  Życzymy również, aby Państwa praca spotykała się z powszechnym poważaniem, przynosiła oczekiwane efekty i dawała jak najwięcej powodów do satysfakcji.
  Słowa wdzięczności kierujemy do Dyrektorów współpracujących z organem prowadzącym. Jesteśmy przekonani, że merytoryczne współdziałanie i wzajemna życzliwość zaowocuje jeszcze lepszymi efektami kształcenia dzieci i młodzieży.
  Proszę także Wszystkich Państwa o przyjęcie życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.

                                                                                              Z wyrazami szacunku,
                                                                              Krzysztof Klecha, Wójt Gminy Dzikowiec
                                                                                Małgorzata Szczęch, Dyrektor ZOEAS

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym

   Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące
w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
   Do końca maja 2017 roku w STOWARZYSZENIU KOBIET WIEJSKICH GMINY DZIKOWIEC „PRZYSTAŃ”, osoby, które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do końca maja 2017 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.  

Więcej…

 

Informujemy, że od 2 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej nieczynny będzie Punkt Obsługi Klienta, w którym petenci mogli uiszczać opłaty.
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Mielcu od 2 listopada br. zamyka w budynku Starostwa Powiatowego Punkt Obsługi Klienta. W związku z powyższym płatności będzie można dokonywać:
- w formie bezgotówkowej przy użyciu kart płatniczych w wydziałach merytorycznych Urzędu zajmującego się daną sprawą
- w formie wpłaty gotówkowej w Oddziale Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Kolbuszowej, Plac Wolności 32 (wpłaty na konta Powiatu będą zwolnione z opłaty pobieranej przez bank).
Ponadto informujemy, iż wpłat gotówkowych będzie można również dokonywać w innych bankach lub placówkach pocztowych np.:
- w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 22, czynny od godziny 7.00 - prowizje: za przelew – 3,00 zł do kwoty 600,00 zł, od wpłaty z tytułu należnej opłaty skarbowej - 0,00 zł,
- w placówkach Poczty Polskiej, ul. Księdza Ludwika Ruczki 10 lok. 3 w Kolbuszowej - czynna od godziny 7.00 z przerwą od godziny 11.30 do 12.00, prowizja za przelew ELIXIR 3,50 zł do kwoty 600,00 zł.
                                                    Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

 

     Wójt Gminy Dzikowiec informuje, iż w miesiącu wrześniu 2016r. odbędzie się  kwalifikacja beneficjentów z terenu Gminy Dzikowiec do odbioru żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2016 według obowiązującego kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- bezrobotni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia,
- inni;
spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.  netto 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł netto dla osoby w rodzinie mogą zgłaszać się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu celem złożenia stosownych oświadczeń  i dokumentów o dochodach od dnia 19 września  2016r. do nadal w godz. od 800 do 1500.

Więcej…

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” przystępuje do wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023  w ramach podejścia LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).
Opracowanie strategii poprzedzone było konsultacjami ze społecznością lokalną. Dzięki tym spotkaniom, a także badaniom ankietowym okazało się jakie są potrzeby
i oczekiwania mieszkańców. Podczas 12 zebrań konsultacyjnych, które odbywały się we wrześniu i październiku 2015 r. lokalni liderzy, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowcy, koła gospodyń a także sami mieszkańcy zaproponowali rozwiązania, które pozwolą zniwelować istniejące problemy społeczne.

Więcej…

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności osoby powyżej 
29 r.ż., na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania Funduszy Europejskich
na założenie działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 września 2016 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym
w Kolbuszowej
ul. 11-go Listopada 10, w godzinach od 10:00 do 12:30.

W ramach spotkania przedstawione zostaną możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą - Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zasady związane z dofinansowaniem oraz przykłady wniosków aplikacyjnych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszeń można dokonywać do 1 września br. włącznie, mailowo na adres:
lpi.mielec @podkarpackie.pl lub telefonicznie pod nr. 798 771 414.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej…

 

     Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2016r. (tj. środa) o godz. 14.00, w sali narad UG Dzikowiec – XXIV Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy,       informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu planu finansowego jednostek kultury za I półrocze 2016 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
  • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2016 na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej,
  • zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok dotyczącego udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego,
  • wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dzikowiec budynku dawnej szkoły w Kopciach.

6. Sprawy różne.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad Sesji

 

Uroczysty dzień 3 lipca 2016 z pewnością wielu zapadł w pamięci na dłużej. Niezwykłym jest, by w wyjątkowym roku 1050 rocznicy Chrztu Polski zbiegły się równie wyjątkowe jubileusze w jednej tylko miejscowości- w Dzikowcu.
450 lat wsi Dzikowiec, 200 rocznica budowy Kościoła, 135 lecie Straży Grobowej oraz 35 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. S. Sudoła nie mogły przejść bez echa, a na pewno nie dawały spokoju inicjatorce obchodów , pani Teresie Opalińskiej. Pomysłowi przyklasnął pan Wójt, a potem cała Rada Gminy. W przedsięwzięcie zaangażowało się ponad dwustu mieszkańców nie tylko Dzikowca. W rezultacie byliśmy świadkami pięknej jubileuszowej uroczystości.

 

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej…

 

Gmina Dzikowiec informuje, iż zadanie pn. „Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzikowiec” w roku 2016 zostało sfinansowane przy współudziale WFOŚ i GW oraz NFOŚiGW w następujący sposób:

 

- środki finansowe NFOŚiGW                   - 4.083,73 zł
- środki finansowe WFOŚiGW                  - 2.858,61 zł
- środki finansowe gminy                          - 1.225,13 zł

 

 Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł – 8.167,47 zł