W związku z docierającymi do Urzędu Gminy sygnałami o wałęsających się psach na terenie Gminy, stanowiącymi zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół, uprzejmie przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o inspekcji weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 250) w tym "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzikowiec", osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej posesji.

    Zgodnie z art. 77. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r Kodeks Wykroczeń  -
„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

    Jak co roku w okresie wiosennym i jesiennym nasila się zjawisko wałęsających się psów. Prawie w każdym przypadku psy te mają swoich właścicieli, a pojawiające się tzw. „bezdomne” psy to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właścicieli. 
O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt.

  Apelujemy do mieszkańców o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności i informowanie Urzędu Gminy (nr tel. (17) 744 21 09 wew. 217) lub Policji (nr tel. 997) o zaistniałych sytuacjach. 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2016r. (tj. środa) o godz. 1400, w sali narad UG Dzikowiec – XXI Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • nadania Stanisławowi Tęcza tytuł „Honorowy Sołtys”,
 • zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Dzikowiec odznaczenia Złoty Krzyż Zasługi,
 • zawarcia porozumienia między Gminą Kolbuszowa, a Gminą Dzikowiec w zakresie zapewnienia przewozu ucznia niepełnosprawnego zamieszkałego na terenie Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego w Mielcu.

5. Sprawy różne.

 • sprawozdanie z realizacji działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu za rok 2015,
 • przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej rok 2015.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

    Wójt Gminy Dzikowiec informuje mieszkańców gminy  Dzikowiec, iż  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu pokoju nr 2  można składać wnioski  na świadczenie wychowawcze  - 500 plus  codziennie od poniedziałku w godzinach
od 7.30 do 15.30.

    W związku z coraz częściej pojawiającymi się próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie „Rodzina 500plus” są strony:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu przypomina, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest bezpłatny. 

 

Uprzejmię informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz..U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.) zwołuję na dzień
30 marca 2016r. (tj. środa) o godz. 1400, w sali narad UG Dzikowiec - XX Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie i podjęcie projketów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu,
 • wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Dzikowiec,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec  na 2016 rok,
 • uchylenia uchwały Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzikowiec",
 • uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzikowiec"

5. Sprawy różne.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

 

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego i Powiatowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ZAPRASZA

na seminarium informacyjne na temat

"Płatności bezpośrednie 2015-2020"

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. (piątek) o godz. 10.00

Urząd Gminy Dzikowiec, sala narad nr. 22

Uprzejmie zapraszają:

                                                    Doradca gminny Bronisława Rusin

                                                     Kierownik BP ARiMR Marek Łeptuch

 

     Gmina Dzikowiec informuje, iż 11 lutego 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podsiał ustawę o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ,która w chodzi w życie od dnia 01 kwietnia 2016r.

     Ustawa zawarta w Dzienniku Ustaw z dnia 17 lutego 2016r. poz.195 określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Program Rodzina 500 plus zakłada przyznanie nieopodatkowanej kwoty 500 zł miesięcznie na pierwsze i kolejne dziecko do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Załączniki:
Pobierz (wniosek-Word.doc)Wzór wniosku

Więcej…

 

Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2016/2017 

 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.) z w o ł u j ę na dzień 24 luty 2016r. (tj. środa) o godz. 1400, w sali narad UG Dzikowiec - XIX Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zaciągnięcia zobowiązania finansowego w celu realizacji projektu p.n.: „ E- usługi w powiecie kolbuszowskim”.
 • uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 ( z programem stanowiącym załącznik do uchwały można się zapoznać na stronie: http://www.dzikowiec.itl.pl/bip/ ).
 • zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Niwiska w roku 2016 na realizację projektu p.n. „ E-usługi w powiecie kolbuszowskim”.
 • prezentacja złożonych wniosków oraz wniosków będących w przygotowaniu, a także inwestycji przewidzianych do realizacji w 2016r.
 • stopień skanalizowania Gminy Dzikowiec i aglomeracji stan na 31.12.2015 r.

        5. Sprawy różne.

 • prezentacja złożonych wniosków oraz wniosków będących w przygotowaniu, a także inwestycji przewidzianych do realizacji w 2016r.
 • stopień skanalizowania Gminy Dzikowiec i aglomeracji stan na 31.12.2015 r.
 • ocena zagrożeń występujących na terenie Gminy Dzikowiec przedstawiona przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej.

        6. Interpelacje i zapytania.
        7.
Wolne wnioski i informacje.

        8.Zamknięcie obrad Sesji