12 kwietnia 2017r. w kolbuszowskim starostwie o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach „Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2017” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Działanie skierowane jest do młodych organizacji pozarządowych z terenu powiatu kolbuszowskiego (działalność organizacji nie dłużej niż 30 miesięcy) i 3-osobowych nieformalnych grup samopomocowych.

Kwota dofinansowania na realizację zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi od 2 do 5 tys. zł.

Nabór wniosków od 8 kwietnia do 8 maja 2017r. Szczegóły na stronie: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl  

 

 
Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

 
Zasady, kryteria i terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Dzikowiec na rok szkolny 2017/2018.
Szczegółowe informacje przydatne w okresie rekrutacji,
niezbędne formularze i dokumenty będą dostępne w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dzikowiec.
 
 

Uprzejmie zapraszamy na

XXX Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 29 marca 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00
   
w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.Wystąpienie zaproszonych gości:

 • informacja dotycząca ochrony gospodarstw na terenie Gminy Dzikowiec przed wirusem grypy ptaków przedstawiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,
 • ocena zagrożeń występujących na terenie Gminy Dzikowiec przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej,
 • przedstawienie możliwości rozwojowych trzody chlewnej na terenie województwa podkarpackiego przez Pana Piotra Karnas dyrektora ds. rozwoju trzody chlewnej.

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2017r,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 na budowę chodników przy drogach powiatowych,
 • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzikowiec na 2017 rok,
 • określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzikowiec,
 • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Dzikowiec,
 • utworzenia placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo wychowawczej przez Gminę Dzikowiec,
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6.Sprawy różne.

 • sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2016.

7.Interpelacje i zapytania.

8.Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie obrad Sesji

 

 

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446).

Załączniki:
Pobierz (Zaproszenie na Sesję 29.03.2017r..doc)Zaproszenie na Sesję
 

             OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w dniu 27 marca 2017 r.

( poniedziałek ) o godz. 9 00odbędzie się sprzedaż drewna opałowego

na terenie nieruchomości mienia gminnego w Wilczej Woli

( w obrębie Zespołu Szkół w Wilczej Woli ) w drodze przetargu ustnego -

licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Wilcza Wola.

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego

( drewno w stosach mieszane: iglaste i liściaste różne gatunki ) wynosi kwotę: 100,00 zł/l mp/brutto

( słownie: sto złotych 00/100 - brutto za jeden metr przestrzenny).

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy -licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu.

Maksymalna ilość sprzedaży dla jednego kupującego - 3 mp.

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 26 ) w dniu zakupu.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu sprzedaży tj. 27 marca 2017r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli uczestnik ( nabywca ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna, wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Wójt Gminy Dzikowiec

mgr Krzysztof Klecha

Załączniki:
Pobierz (SKonica Min17032112090.pdf)Ogłoszenie
 

   

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec " PRZYSTAŃ" informuje, że w dniu 22 marca 2017 roku o godz. 16:00-18:00  w Domu Strażaka w Dzikowcu ul. Dworska 11 odbędą się warsztaty kulinarno- dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, że w
dniu 14 marca 2017 r. ( wtorek ) o godz. 9 " odbędzie się sprzedaż

drewna opałowego na terenie gruntów mienia gminnego w Kopciach

( w obrębie Publicznej Szkoły Podstawowej ) w drodze przetargu

ustnego — licytacji ograniczonego dla mieszkańców miejscowości Kopcie.

Cena wywoławcza sprzedaży 1 mp drewna opałowego ( drewno w stosach mieszane: iglaste i liściaste różne gatunki ) wynosi kwotę: 80,00 zł/brutto ( słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100 — brutto ).

Przeznaczone do sprzedaży drewno opałowe jest złożone w stosy — licytacja każdego stosu drewna wg nadanych numerów i wielkości stosu.

Wydawanie i wywóz drewna po uprzednim dokonaniu wpłaty należnej kwoty w kasie Urzędu Gminy Dzikowiec ( pokój nr 26 ) w dniu zakupu.

Uczestnik przetargu, który wygra przetarg na dany numer stosu drewna jest obowiązany uiścić pełną zaoferowana cenę zakupu drewna w dniu przetargu tj. 14 marca 2017r.

Wydanie zakupionego drewna opałowego nastąpi po uiszczeniu stosownej wpłaty.

Jeżeli uczestnik ( kupujący ) wyłoniony w przetargu nie dokona stosownej wpłaty w dniu sprzedaży drewna wówczas postępowanie przetargowe zostaje unieważnione na przedmiotowe stosy drewna.

Oferent wyłoniony w przetargu winien dokonać wywozu drewna w dniu zakupu drewna. Sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno.

Załączniki:
Pobierz (Ogloszenie.docx)Ogloszenie.docx
 

 

RODZINY WSPIERAJACE

Informacja dla rodzin , które chcą wspierać i pomagać rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

Wójt Gminy Dzikowiec oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu  w oparciu o art. 29, art. 30 i art.31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.  z 2015r. poz.332 z późn. zmian)  zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

1. Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

3. Rodzinę wspierającą ustanawia Wójt Gminy Dzikowiec właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

4. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

5. Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzikowcu ul. Dworska 62 .

    Po uzyskaniu pozytywnej opinii  Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem .

 

6.Rodzina nie może pełnić funkcji Rodziny Wspierającej jeżeli :

 

1) Istnieje problem alkoholowy w rodzinie,

2) Nie ma stałego źródła utrzymania,

3) Występuje problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,

4) Członkowi rodziny  odebrano lub ograniczono władze rodzicielska,

5) Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego,

6) Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

7)  Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.

Załączniki:
Pobierz (Rodzina wspierajaca.docx)RODZINA WSPIERAJACA