Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „Przystań” informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku (środa) będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w miejscowościach: Dzikowiec, Kopcie , Lipnica, Mechowiec i Wilcza Wola, w godzinach popołudniowych.

  Do odbioru zapraszamy osoby zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

    Szczegółowe informacje dotyczące godzin wydawania będą umieszczone na tablicach ogłoszeń.

     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 30 listopada 2016r. (tj. środa) o godz. 14:00, w sali narad UG Dzikowiec - XXVI Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2016r. ,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mienia gminnego położonej w miejscowości Dzikowiec,
 • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r.,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form zachowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dzikowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ,
 • aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzikowiec”.

5.Sprawy różne.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji

 

„Miłość czynna, miłość, która zwraca się 

do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się
na jego człowieczeństwo.
Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie
znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem,
w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondycją”,
która na różne, sposoby ujawnia ograniczoność i słabość
człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną.”

                                                             Św. Jan Paweł II,

 

                                        Szanowna Pani
                                        Urszula Hahn
                                        Kierownik GOPS w Dzikowcu
                                        wraz ze wszystkimi pracownikami socjalnymi

 

    Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam w imieniu własnym
oraz wszystkich mieszkańców Gminy Dzikowiec najserdeczniejsze życzenia
Pani Kierownik oraz Wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
    Pełniona przez Państwa służba wymaga zarówno wysokiej kwalifikacji
i umiejętności, jak również ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości. Swoją postawą wielokrotnie udowadniacie, że niesienie pomocy
to nie tylko realizowanie obowiązków służbowych, ale przede wszystkim wypełnianie życiowej misji.
    Życzę Wam drogie Panie wszelkiej pomyślności, energii i wytrwałości,
a na co dzień  ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
 
                                                                                      Z wyrazami szacunku i poważania,
                                                                                                   Krzysztof Klecha
                                                                                               Wójt Gminy Dzikowiec

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując  Plan Komunikacji pragnie poinformować potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceniania i wyboru operacji przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) będzie publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru, zaś składanie wniosków będzie trwać od 14 do 30 dni. Po zakończeniu naboru wniosków (do 21 dni) pracownicy LGD dokonują wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR w zakresie:

Więcej…

 

W związku z dużym zainteresowaniem na dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowolaticznych do budynków mieszkalnych, informujemy iż
termin składania wniosków został przedłużony do dnia 21.11.2016r.

 

    Urząd Gminy Dzikowiec ogłasza wstępny nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Dzikowiec
o dofinansowanie  dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych
do budynków mieszkalnych.
   Dofinansowanie wynosi 70% wartości netto. Koszt całkowity instalacji 2.1 kW produkującej około 1900 k Wh/rok wyniesie około 12 000 – 13 000zł  brutto, zaś instalacji o mocy 3 kW produkującej około 2700 kWh/rok wyniesie około 16 000 – 18 000 zł brutto. Zainteresowanych prosimy o wpis na listę chętnych prowadzoną w Urzędzie Gminy Dzikowiec osobiście w pok. Nr 11 (sekretariat) lub telefonicznie pod nr tel. 17 2274-508, 
17 7442 109 w terminie do 18.10.2016r. do 14.11.2016r.

 

Od 18 października 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące identyfikacji
i rejestracji zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać od 18 października br.

Więcej…

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 28 października 2016r. (tj. piątek) o godz.1530, w sali narad UG Dzikowiec - XXV Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • uchylenia uchwały Rady Gminy Dzikowiec z dnia 31 sierpnia 2016r.,
  Nr XXIV/139/2016 wydanej w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dzikowiec budynku dawnej szkoły w Kopciach,
 • zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
 • zapewnienia gminnym jednostkom oświatowym wspólnej obsługi,
 • określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości,
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Dzikowiec w 2017 roku,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

5.Sprawy różne.

6.Interpelacje i zapytania.

7.Wolne wnioski i informacje.

8.Zamknięcie obrad Sesji

 

   W związku z przypadkami choroby  - afrykańskiego pomoru świń (ASF), Wójt Gminy Dzikowiec w ślad za pismem Wojewody Podkarpackiego apeluje do mieszkańców gminy Dzikowiec o wzmożoną ostrożność i czujność przy hodowli świń domowych oraz przy kontakcie z dzikami.

   Szczegółowe informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz dla osób podróżujących można znaleźć na stronach internetowych:

Załączniki:
Pobierz (20161028120120435.pdf)Informacja o ASF