Pierwszy Program Wspierania Rodziny w gminie Dzikowiec opracowano na lata 2012-2015, przyjęty został Uchwałą NR XXVI/174/2012 Rady Gminy Dzikowiec i był odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która to nakazuje samorządowi podejmowanie działań wspierających wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej…

 

Gmina Dzikowiec zaprasza wszystkich chętnych do przygarnięcia  bezdomnych  psów znalezionych (odłowionych) na  terenie gminy, przebywających w tymczasowym „azylu” na oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli.

Zwierzęta są przyjazne , zadbane , zaszczepione i wysterylizowane .

       Osoby które chcą uzyskać więcej informacji, lub wyrażą chęć  przygarnięcia bezdomnych  psów, proszone są o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy  Dzikowiec pod

 nr tel. 17 744 21 09 wew.217.

           Poniżej zdjęcia piesków.

                         

 

    Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w tut. Urzędzie - pokój nr 15 (Podatki) w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.

    Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn.zm.)  z w o ł u j ę  na dzień 27 stycznia 2016r. (tj. środa) o godz. 1400, w sali narad UG Dzikowiec - XVIII Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

        2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

        3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

        4.Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

  • Uchwała Budżetowa na rok 2016,
  • Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2016r.
  • Uchylenia uchwały Rady Gminy Dzikowiec z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020.
  • Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2014-2020.
  • Zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Dzikowiec odznaczenia.
  • Zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dzikowiec na lata 2016-2026.

      5.Sprawy różne.

        6. Interpelacje i zapytania.

      7.Wolne wnioski i informacje.

      8.Zamknięcie obrad Sesji.

 

     Gmina Dzikowiec przedstawia projekt Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016-2026 w celu konsultacji społecznych i zgłaszania ewentualnych uwag na załączonym formularzu .

     Uwagi na formularzu należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzikowcu pokój nr 2 terminie od 14 stycznia 2016r. do 21 stycznia 2016r.

 

Wzory deklaracji i informacji podatkowych na rok 2016

 

Z dniem 1 stycznia  2016 r. weszły w życie dwa nowe akty prawne:

1. W obszarze prawa żywnościowego jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. poz. 1703), uchylające obowiązujące do końca 2015 roku przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

Więcej…

 

Dzikowiec: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na codziennym przygotowaniu , gotowaniu oraz wydaniu w dniach nauki szkolnej w szkołach na terenie gminy Dzikowiec jednego jednodaniowego gorącego posiłku uczniom oraz osobom dorosłym ze środków finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w 2016r.
Numer ogłoszenia: 4384 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340404 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec, woj. podkarpackie, tel. 17 7442 107, faks 17 7442 107.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Więcej…

 

W związku z ogłoszeniem 10 listopada 2015 r. otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektów w obszarze edukacji, rynku pracy, aktywizacji społeczno – zawodowej lokalnych środowisk Gminy Dzikowiec, po upływie terminu 21 dni na zgłoszenie ofert Urząd Gminy Dzikowiec podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:

ALDEO Systemy Zarzadzania Sp. z o.o.

Adres siedziby: ul. Czachowskiego 34

26-600 Radom

nr KRS 0000290230

NIP: 7962942588, REGON: 14803045

Więcej…