Uprzejmie zapraszamy na XXIX Sesje Rady Gminy Dzikowiec VII Kadencji,

która odbędzie się w dniu 22 luty 2017r. (tj. środa) o godz. 14:00
        w sali narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na rok 2017,
 • przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dzikowiec na lata 2017-2022,
 • projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  w Gminie Dzikowiec.
 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad Sesji

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do urlopowania zgodnie
z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r., poz. 446). 

Załączniki:
Pobierz (Zaproszenie na Sesję 22.02.2017r..doc)Zaproszenie na Sesję
 

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2016 r. poz.  446 ze zm.) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Dzikowiec
w dniu 06 luty 2017r. o godz. 14.00  w sali  narad Urzędu Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcier sesji.

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad:

- odczytanie wniosku Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

-wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Dzikowiec w celu wspólnej realizacji zadania pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa i Gminie Dzikowiec”.

5. Zakończenie obrad.

 

PROJEKT: „BIERNY DZIŚ – AKTYWNY JUTRO”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „Bierny dziś – aktywny jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania młodych ludzi.

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w trybie dziennym) – tzw. Młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, zamieszkujące woj. podkarpackie.

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:

 • Niepełnosprawne,
 • Bierne zawodowo,
 • Zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. mieszkańców,
 • Których dochód  na członka rodziny wynosi do 500 zł na osobę oraz
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.
 • Pośrednictwo pracy,
 • Doradztwo psychologiczno-zawodowe
 • Indywidualny Plan Działania (IPD);
 • Szkolenia specjalistyczne (min. księgowość, kadry, płace, kucharz, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa, kosmetyczka itp.), potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;
 • Stypendium szkoleniowe;
 • 4 - miesięczne płatne staże - 1570 zł/mc;
 • Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia;
 • Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Termin przyjmowania zgłoszeń: 16.01.2017 r.-31.01.2017 r.

Biuro projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51,

35-959 Rzeszów

Tel.: 17 86 76 253

www.rarr.rzeszow.pl

Wartość dofinansowania projektu z UE 1 300 785,60 PLN.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych.

Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego.

Tak wysokie stężenia pyłu PM10 na terenie województwa, a także całej Polski, związane są przede wszystkim z występowaniem niekorzystnych warunków meteorologicznych (bardzo niskie temperatury powietrza, brak wiatru, warunki inwersyjne). Niskie temperatury powietrza przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń w wyniku procesów wzmożonego spalania paliw w lokalnych kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego (tzw. niska emisja).

W dniu dzisiejszym tj. 9 stycznia br. obserwowany jest znaczny spadek poziomów pyłu PM10 w powietrzu na wszystkich stacjach pomiarowych na terenie województwa.

Dostępne prognozy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 oraz prognozy meteorologiczne na kolejne dni wskazują jednak na możliwość występowania wysokich wartości tego zanieczyszczenia w powietrzu na większości obszaru województwa podkarpackiego. Prognozy można obserwować na stronie: http://powietrze.podkarpackie.pl/

Więcej…

 

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego

W związku z ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od 1 stycznia bieżącego roku Powiat Kolbuszowski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 
W powiecie kolbuszowskim uruchomione zostały trzy punkty bezpłatnej pomocy prawnej. Jeden z nich mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, przy ul. 11 Listopada 10, na parterze, drugi w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, natomiast trzeci punkt w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej.
 
Godziny dyżurów, w ramach których świadczona jest bezpłatna pomoc prawna:
- Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10 – od poniedziałku do piątku – 8:00-12:00
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej, ul. Jana Pawła II 8 – od poniedziałku do piątku – 14:00-18:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”.
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach – poniedziałek – 16:00-20:00, wtorek – 16:00-20:00, środa – 13:00-17:00, czwartek – 15:00-19:00, piątek - 15:00-19:00.
 
Szczegółowe zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy okazać, by skorzystać z darmowej pomocy prawnej znajdują się w dołączonej informacji.

 

   Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „ Przystań” informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. w godz. 16:00 – 18:00 w Domu Strażaka ul. Dworska 11 w Dzikowcu odbędą się warsztaty kulinarno - dietetyczne jako działanie towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.

   Oferta kierowana jest do uczestników ww. programu. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z zasadami prawidłowego żywienia. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Zapraszamy!

 

   Wójt Gminy Dzikowiec ogłasza, że w ramach przygotowań do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Dzikowiec” podjęto kroki do zwiększenia wielkości dofinansowania do 84% kosztów kwalifikowanych.
  W związku z powyższym ogłasza nabór uzupełniający dla właścicieli budynków zainteresowanych przystąpieniem do projektu.
   Nabór będzie prowadzony w dniach od 9 stycznia do 24 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Dzikowiec, w pokoju nr 11 (Sekretariat), w godz. od 8:00 do 15:00.
   Mieszkańcy, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski o przystąpienie do projektu będą także objęci zwiększonym dofinansowaniem bez dodatkowych formalności.

                                                                                                                WÓJT GMINY DZIKOWIEC
                                                                                                                   KRZYSZTOF KLECHA

 

Urząd Gminy Dzikowiec uprzejmie informuje, iż w dniu 20 grudnia 2016r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r., poz 2091).