Granty dla organizacji społecznych - spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Siedlisko” zaprasza przedstawicieli lokalnych organizacji, stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP oraz osoby fizyczne na spotkania informacyjne dot. naboru na granty w ramach realizacji projektów grantowych; poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, podczas których zostaną omówione m.in. zasady i kryteria przyznawania dofinansowania.

04.10.2017 r. (środa) godz.17:00- MAJDAN KRÓLEWSKI- Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Rzeszowska 8.

06.10.2017 r.(piątek) godz.17:00- DZIKOWIEC- Sala Widowiskowa przy Stadionie Sportowym,
ul. Dworska

10.10.2017 r.(wtorek) godz.17 :00- KOLBUSZOWA, budynek Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej (Stadion).
ul. Wolska 3.

11.10.2017 r.(środa) godz. 17:00- RANIŻÓW -sala „dawnego kina”, Urząd Gminy,
ul. Rynek 6

 

O powierzenie grantu może ubiegać się wnioskodawca nie prowadzący działalności gospodarczej:

1. osoba fizyczna, której miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze objętym LSR (Gmina Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski, Raniżów),

2. osoba prawna z wyłączeniem województwa jeżeli jej siedziba znajduje się na obszarze objętym LSR,

3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

 

Gmina Dzikowiec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie strony intermetowej Gminy Dzikowiec.

Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie oraz hosting gminnej strony internetowej Gminy Dzikowiec.

Termin składania ofert do 06.10.2017 r.

Więcej szczegółów dotyczących zapytania ofertowego w załączniku.

Załączniki:
Pobierz (Zapytanie ofertowe.pdf)Zapytanie ofertowe.pdf
 

W załącznikach znajdują się piliki dotyczące informacji z otwarcia ofert oraz zawiadomienie

o wyborze najkorszystniejszej oferty dotyczące zamówień na usługi społeczne:

poradnictwo prawne oraz poradnictwo psychologiczne.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie ARiMR w sprawie naboru wniosków, więcej szczegółów w załącznikach.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOLECZNE

Na organizację i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego indywidualnego w zakresie;

  1. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne  w zakresie prawa
  2. Poradnictwo specjalistyczne indywidualne psychologiczne

 oraz na organizację i przeprowadzenie spotkań grupowych ze specjalistami: 

  1. Lekarz
  2. Pielęgniarka
  3. Funkcjonariusz policji

 dla uczestników projektu pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu- program profesjonalnego wsparcia i pomocy rodzinom z terenu Gminy Dzikowiec”, nr RPPK.08.04.00-18-0021/16, w ramach Osi priorytetowej VIII –Integracja społeczna, działania 8.4 RPO WP na lata 2014-2020

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Dzikowiec, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy występującym w roli Instytucji Pośredniczącej.

 

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach. 

 

 

 

W związku z tworzeniem batalionu obrony Terytorialnej (bOT) w Mielcu i prowadzonym naborem ochotników do tej formy służby wojskowej celem pozyskania kandydatów do Terytorialnej Służby Wojskowej, Wójt Majdan Królewski, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu oraz Dowódca Batalionu Obrony Terytorialnej z Niska zapraszają na spotkanie informacyjne połączone ze złożeniem wniosków do Terytorialnej Służby Wojskowej.

Spotkanie to odbyło by się w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Rzeszowskiej 8 w Majdanie Królewskim.

Na powyższym spotkaniu Dowódca batalionu lekkiej piechoty z Niska oraz podległa mu kadra zawodowa zapoznają kandydatów z warunkami wstąpienia do służby, zadaniami jakie realizuje TSW, należnościami jakie otrzymają pełniący służbę żołnierze, uprawnieniami oraz wyposażeniem i uzbrojeniem  a także z terminami szkolenia żołnierzy TSW. Natomiast przedstawiciel WKU omówi zasady i przebieg rekrutacji do TSW oraz wymagane dokumenty wymagane dla kandydatów chcących wstąpić do tej formy służby wojskowej oraz terminy komisji rekrutacyjnej dla kandydatów.

Kandydatów oraz osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt telefoniczny przede wszystkim na pkt kontaktowy, forma mailowa kontaktu z WKU w Mielcu będzie nieco utrudniona w przypadku dużej ilości takich zapytań, więc prosimy tylko o informację, że będą Państwo na spotkaniu.

-        Pkt informacyjny na potrzeby WOT – tel. 261 156 521

Do kontaktów roboczych z WKU w Mielcu został wyznaczony:

-        mjr Robert BAJORSKI, tel. 261-156-502, 600 023 343

-        ppor. Sabina PIECHOTA, tel. 261 156 539

-        p. Marta MICHNA, tel. 261 156 539

 

 

Ważne Informacje:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień wystawi pkt informacyjny i będzie przyjmować wnioski oraz zapozna osoby chcące wstąpić do TSW z algorytmem przyjmowania kandydatów do WOT:

 

(wzór wniosku do pobrania ze strony WKU w Mielcu , zakładka Wojska Obrony Terytorialnej, do wniosku proszę dołączyć ksero: dowodu osobistego, prawa jazdy oraz posiadanego wykształcenia (świadectwo maturalne, dyplom ukończeniu studiów) inne ważne dokumenty (kursy języka, skoczka spadochronowego, nurkowania itp.)

 

Działający w WKU w Mielcu pkt informacji na potrzeby WOT przyjmuje wnioski codziennie w godzinach pracy WKU

Dowódca bOT z Niska zapozna warunkami wstąpienia do służby, zadaniami jakie realizuje TSW, należnościami jakie otrzymają pełniący służbę żołnierze, uprawnieniami oraz wyposażeniem i uzbrojeniem, a także z terminami szkolenia żołnierzy TSW.