Gmina Dzikowiec ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów


Cel partnerstwa/ projektów:
1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:
– Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
2. Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. podkarpackiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych, tj.: PI 10i, PI 10iv.

 

Więcej szczegółów dotyczących naboru w załączniku

 

 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT(rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców.

 

 

Oznacza to, że obowiązek przekazywania JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego będzie dotyczyć teraz wszystkich podatników VAT. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML), do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Duże przedsiębiorstwa prowadzą ewidencje elektroniczne i wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 

 

Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy Ciebie, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K:

  • twoje obroty nie przekroczyły 2 mln euro,
  • zatrudniasz mniej niż 10 osób,

JPK_VAT zawiera dane, które do tej pory ewidencjonujesz w rejestrze zakupów i sprzedaży.

Wszelkie dane na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego (jego sporządzenia i przesyłania) na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

http://www.jpk.mf.gov.pl

Ponadto od 1 lipca 2018 r., organy podatkowe – w trakcie postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej – będą mogły wezwać każdego podatnika VAT, który prowadzi księgowość w formie elektronicznej, do dostarczenia innych struktur JPK z informacjami tj.:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W takiej sytuacji podatnik będzie miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie żądanych plików JPK. Będzie je mógł przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych.

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

„CZAS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - II EDYCJA" 

23 października - 6 listopada 2017 r.

 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas przedsiębiorczości - II edycja" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących na terenie powiatu: kolbuszowskiego, leżajskiego, niżańskiego lub przeworskiego, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz należą do grupy osób bezrobotnych, biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, po 50 roku życia, z niepełnosprawnościami).

 

W ramach projektu oferujemy:

-  bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze,

-  wsparcie finansowe do kwoty 24 000,00 PLN,

-  wsparcie pomostowe w wysokości 1800 PLN/m-c,

-  wsparcie doradcze dla powstałych firm.

 

Do projektu szczególnie zapraszamy osoby spełniające kryteria rekrutacji określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa, w tym przede wszystkim należące do osób odchodzących z rolnictwa zarejestrowanych jako bezrobotne i członków ich rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu i na stronie internetowej www.czasprzedsiebiorczosci.pl