W związku z przeprowadzonym przetargiem na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzikowiec z nieruchomości zamieszkałych, został wyłoniony nowy wykonawca -

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIELIŃSKI"

Zbigniew Zieliński

ul. Klasztorna 27A,

26-035 Raków,

która zastąpi dotychczasową firmę

"DEZAKO" Sp. z o.o.

ul. Rzeszowska 14A,

39-200 Dębica.

   Zasady odbioru i gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości,
jak również stawka opłat pozostają bez zmian.

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) zwołuję  na dzień
28 grudnia 2016r. (tj. środa) o godz.1400, w sali narad UG Dzikowiec - XXVII Sesję Rady Gminy w Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

I część robocza

 1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej na 2016r.,
 • uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2017,
 • uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2017r.,
 • uchylenia Uchwały Nr XXIV/137/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R w miejscowości Lipnica, Nowy Dzikowiec, Dzikowiec”,
 •  uchylenia Uchwały Nr XXIV/138/2016 Rady Gminy Dzikowiec z dnia
  31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2017 rok na projekt realizowany wspólnie z powiatem kolbuszowskim pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1205R w miejscowości Wilcza Wola”,
 • udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolbuszowskiego w roku 2017 na budowę chodników przy drodze powiatowej,
 • udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa w roku 2017 na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie,
 • likwidacji wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Dzikowiec,
 • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dzikowiec na rok 2017.
 1. Sprawy różne.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie części roboczej Sesji.

II część uroczysta

 1. Otwarcie i przywitanie wszystkich zaproszonych gości.
 2. Życzenia świąteczne wraz ze wspólnym kolędowaniem.
 3. Uroczysty obiad.
 

    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując Plan Komunikacji w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014 – 2020) przedstawia informację na temat możliwości samozatrudnienia. 
    O fundusze na start firmy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mogą ubiegać się mieszkańcy gmin: Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Raniżów, składając wniosek o przyznanie pomocy do Lokalnej Grupy Działania „Siedlisko”. Nabór trwa do 30 grudnia 2016 r.
    W przypadku wybrania projektu do finansowania, zakłada on rozpoczęcie własnego biznesu, w myśl ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;

Więcej…

 

 

    Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gminy Dzikowiec „Przystań” informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku (środa) będzie wydawana żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w miejscowościach: Dzikowiec, Kopcie , Lipnica, Mechowiec i Wilcza Wola, w godzinach popołudniowych.

  Do odbioru zapraszamy osoby zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

    Szczegółowe informacje dotyczące godzin wydawania będą umieszczone na tablicach ogłoszeń.

     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) z w o ł u j ę  na dzień 30 listopada 2016r. (tj. środa) o godz. 14:00, w sali narad UG Dzikowiec - XXVI Sesję Rady Gminy Dzikowiec z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie i podjęcie projektów uchwał w sprawie:

 • zmian uchwały budżetowej na rok 2016,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzikowiec na 2016r. ,
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mienia gminnego położonej w miejscowości Dzikowiec,
 • uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r.,
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i innych form zachowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Dzikowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji ,
 • aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Dzikowiec”.

5.Sprawy różne.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad Sesji

 

„Miłość czynna, miłość, która zwraca się 

do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się
na jego człowieczeństwo.
Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie
znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem,
w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondycją”,
która na różne, sposoby ujawnia ograniczoność i słabość
człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną.”

                                                             Św. Jan Paweł II,

 

                                        Szanowna Pani
                                        Urszula Hahn
                                        Kierownik GOPS w Dzikowcu
                                        wraz ze wszystkimi pracownikami socjalnymi

 

    Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam w imieniu własnym
oraz wszystkich mieszkańców Gminy Dzikowiec najserdeczniejsze życzenia
Pani Kierownik oraz Wszystkim Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
    Pełniona przez Państwa służba wymaga zarówno wysokiej kwalifikacji
i umiejętności, jak również ogromnej wrażliwości i zrozumienia dla ludzkiej słabości. Swoją postawą wielokrotnie udowadniacie, że niesienie pomocy
to nie tylko realizowanie obowiązków służbowych, ale przede wszystkim wypełnianie życiowej misji.
    Życzę Wam drogie Panie wszelkiej pomyślności, energii i wytrwałości,
a na co dzień  ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
 
                                                                                      Z wyrazami szacunku i poważania,
                                                                                                   Krzysztof Klecha
                                                                                               Wójt Gminy Dzikowiec

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Siedlisko” realizując  Plan Komunikacji pragnie poinformować potencjalnych wnioskodawców o zasadach oceniania i wyboru operacji przez LGD. Ogłoszenie o możliwości aplikowania o środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) będzie publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Siedlisko” nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem naboru, zaś składanie wniosków będzie trwać od 14 do 30 dni. Po zakończeniu naboru wniosków (do 21 dni) pracownicy LGD dokonują wstępnej oceny wniosków, w tym oceny zgodności operacji z LSR w zakresie:

Więcej…

 

W związku z dużym zainteresowaniem na dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowolaticznych do budynków mieszkalnych, informujemy iż
termin składania wniosków został przedłużony do dnia 21.11.2016r.