Informacje zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2014 rok

Urząd Gminy Dzikowiec zgodnie z art. 3 ust 2, pkt .9 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach( Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami ) udostępnia informacje :

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Dzikowiec :

-od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbiera firma  wybrana w drodze przetargu, :

Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z.o.o. ,

- od właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne odbierają    firmy , które są wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Dzikowiec zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza zarządzany przez - Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie- Kozodrza , 39-103 Ostrów 225.

Składowisko Kozodrza –zarządzany przez Zakład   Usług Komunalnych w Ostrowie- Kozodrza,   39-103 Ostrów 225.

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych legających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty w 2014 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi  0,0% (wymagany poziom max.50%)

Osiągnięty w 2014 roku poziom recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych ;papieru ,metali , tworzyw sztucznych i szkła wynosi 14,9%. (wymagany poziom min.14%)

Osiągnięty w 2014 roku poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 100% (wymagany poziom min. 38%)

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów:

Na terenie gminy Dzikowiec utworzone są dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu
i oczyszczalni ścieków w Wilczej Woli.

Punkty czynne są w każdy dzień od poniedziałku do piątku w tj. 8:20- 15:20.

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych powinien być dostarczany przez mieszkańców do wyznaczonych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.