I Wstęp

Liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec wynosi: ok. 5450 osób (zameldowanych wg stanu na dzień 31.12.2014 jest ok. 6 628 osób).Obszar Gminy wynosi 12 166 ha, w skład Gminy Dzikowiec wchodzi 8 miejscowości: Dzikowiec, Nowy Dzikowiec, Lipnica, Kopcie, Wilcza Wola, Mechowiec, Osia Góra, Płazówka.

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach , jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi , w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

II Zagadnienia ogólne

  1. W okresie od 01 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowania od właściciele nieruchomości zamieszkałych realizowane było w dalszym ciągu przez Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO, ul. Rzeszowska 14, 39-200 Dębica w związku
    z obowiązującą umową.
  2. Na terenie gminy Dzikowiec działają dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , które zlokalizowane są na oczyszczalni na Nowym Dzikowcu i na oczyszczalni w Wilczej Woli. Do punktu selektywnej zbiórki mieszkańcy mogli dostarczać odpady takie jak: meble, odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny
    i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe ,odpady biodegradowalne , chemikalia , papier tektura, opakowania z metali ,metale.

Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia.

Zużyte baterie i akumulatory należało przekazywać do punktu zbiórki prowadzonego przez podmiot uprawniony .

Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych
i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych , oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składania .

Na terenie gminy Dzikowiec nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych . Wszystkie odpady nieselektywnie zebrane były przekazywane zgodnie z umową do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Zmieszanych Odpadów Komunalnych w Kozodrzy, 39-103 Ostrów.

Nie zebrano od nieruchomości zamieszkałych odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2014 roku nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

3. Liczba mieszkańców.

  1. Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014 – 6 627
  2. Systemem objęto 1315 gospodarstw domowych .

4. Liczba właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.6 ust.1

W 2014 roku gmina nie wydała żadnej decyzji o obowiązku uiszczenia opłaty za odbieranie odpadów komunalnych.

5. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014r:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość

1

20 03 01

Zmieszane odpady komunalne

351,6

2

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego , odpadów materiałów

5,6

3

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

1,5

4

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,2

5

15 01 07

Opakowania ze szkła

36,8

6

20 01 36

Zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny inny niż 20 01 21 20 01 23 , 20 01 35

2,5

7

16 01 03

Zużyte opony

9,2

8

20 03 07

Odpady wielogabarytowe

8,6

9

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

18,1

10

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

0,1

11

15 01 01

Opakowania z metali, metale

0,1

 

6. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych , odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy

W drugim półroczu 2014 roku nie zebrano od nieruchomości odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania .

 

IV Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2014- 31.12.2014

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 251 433,60

Zaległości na dzień 31.12.2014r: 9 394,00

Nadpłaty na dzień 31.12.2014r: 1 053,20

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Kwotę w wysokości 260 147,00 wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy.

Na koszty te składa się obsługa administracyjna, oraz odbiór i zagospodarowanie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki na odpady:

W ramach systemu nadal wyposażono nowo zadeklarowanych mieszkańców w pojemniki

i worki na odpady komunalne (żółty, niebieski , czerwony , biały ). Dystrybucje worków
i koszy świadczyła firma” DEZAKO” Dębickie Zakłady Komunalne.

Podczas odbioru odpadów worki były dostarczane mieszkańcom na wymianę(co najmniej po dwa worki z każdego rodzaju.)