Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu

Nowy Dzikowiec

ul. Komunalna 4

36-122 Dzikowiec

woj. podkarpackie

Telefon:

17 744 20 98

 

Biuro znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dzikowiec

Piętro II pokój nr

Telefon/fax:

17 227 45 08

wew. 17

 

Kierownik Zakładu:

Bajek Franciszek

tel.: 697 966 695

 

Główny Księgowy:

Serafin Lucyna

tel: 17 227 45 08 wew. 17

 

 

 

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu  zwany dalej "Zakładem" jest  samorządowym  zakładem budżetowym  gminy Dzikowiec i działa na podstawie:

 

 - Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr.157 poz. 1240 z 2009 r.)

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591  z  późn. zm.)  

- Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43  z 1997 r. z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r.(Dz.U. 06.116.783 w sprawie  gospodarki finansowej jednostek budżetowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno- prawną,  

 - Niniejszego statutu.

 

Przedmiotem działania zakładu jest świadczenie usług w zakresie :

 

- Zarządzanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym budynków i urządzeń  komunalnych stanowiących własność komunalną gminy Dzikowiec

 - Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami.

- Organizowanie usuwania płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników  bezodpływowych

- Nadzór nad wykonywaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

- Wykonywanie innych doraźnych robót bądź usług zleconych przez Wójta.

 

Statut Zakładu Usług Komunalnych - pobierz