mgr Krzysztof Klecha

 

tel. kom.: 502 235 993

tel./fax: 17 227 45 08

tel.: 17 744 21 09

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Wykształcenie:

Wyższe, magister ekonomii. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, filia w Rzeszowie.


Rodzina:

Żona, Dwóch synów.


Kariera zawodowa:

 

 • od 1987 roku do 1990 roku pracował w Urzędzie Skarbowym w Kolbuszowej i Izbie Skarbowej w Rzeszowie.

 • od 1990 roku objął funkcję Wójta Gminy Dzikowiec do nadal. Nie przerwanie przez VI kadencji.

 •  

  Sukcesy:

  Najważniejszym osiągnięciem jest doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do wszystkich miejscowości w Gminie oraz stworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.


   


   

  KOMPETENCJE WÓJTA
   

  Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie, że do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym, wykonywanie budżetu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy. Ustawa stanowi również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

  W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenia woli w imieniu gminy składa jednoosobowo wójt lub działający z jego upoważnienia zastępca wójta, samodzielnie albo z inną osobą upoważnioną przez wójta. Jeżeli taka czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez skarbnika upoważnionej.

  Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

  Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Do wójta należy między innymi, wyłączne prawo zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, dokonywanie wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

  Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

  Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadawany przez wójta w drodze zarządzenia.

  Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw sekretarzowi gminy.

  Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić sekrretarza gminy lub innych pracowników urzędu.