Edukacja i Kultura
Licznik odwiedzin
Dzisiaj164
Wczoraj144
Ostatni tydzień783
Wszystkie dni267235

Zamawiający

Gmina Dzikowiec                                                                                                                                                                                                                                              Dzikowiec, dn. 04.10.2017 r.

Ul. Dworska 62

36-122 Dzikowiec

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dzikowiec, zaprasza do złożenia oferty, określającej cenę za 1 km usługi dowozu, która będzie świadczona uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Koczowiskach, gmina Raniżów z uwzględnieniem następujących wymagań:

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zapewnienia regularnego transportu uczestnikowi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Koczowiskach. Dojazd odbywać się będzie codziennie w dni nauki szkolnej na trasie Kopcie 5 – Korczowiska 96, 36-130 Raniżów. Dzienny przebieg km - około 104 km, w tym:

- dowiezienie uczestnika OREW-u  z miejsca zamieszkania na  godzinę 7:30 do OREW-u Korczowiskach;

- odwożenie uczestnika OREW- u po zakończeniu zajęć do miejsca zamieszkania - o godzinie 14:30.

- dowóz przewidziany jest w okresie od 12 października 2017 r. do 31 lipca 2018 r. od poniedziałku do piątku – 4 kursy w obie strony dziennie tj. 104 km -łącznie miesięcznie około 2300 km, w okresie zamówienia około 23000 km.

  1. Transportem codziennym  objęty zostanie 1 uczestnik OREW-u, mieszkaniec Gminy Dzikowiec.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia/zmniejszenia  liczby uczestników objętych dowozem oraz zmianę tras dowozu za obustronnym porozumieniem.

  1. Warunki wymagane od Wykonawców:

-  posiadanie min. 1 środka transportu, sprawnego technicznie i posiadającego odpowiednie  ubezpieczenia i dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

-  Wykonawca zapewni  pojazd z kierowcą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje;

- zleceniodawca wymaga aby podczas każdego przewozu w autobusie znajdowała się osoba posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna przewożonych dzieci, tzw. asystent osoby niepełnosprawnej (osoba ta będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy)

  1. Transport odbywać się będzie pojazdami klimatyzowanymi, których rok produkcji nie jest późniejszy niż 2000 r.
  2. Rozliczenie za transport nastąpi po przedstawieniu zestawienia dni obecności uczestnika OREW- u i liczby dni dowozu.
  3. Termin realizacji:  Realizacja usługi trwać będzie od 12  października 2017 do 31 lipca 2018 r.
  4. Kryteria oceny ofert:  - najniższa cena – 100 %
  5. Osoba ze uprawniona do kontaktu:

Małgorzata Szczęch, tel. 508278239

10.  Ofertę należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 12.10.2017 r. do godz. 9.00.

11.  Wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w ramach oferty:

- formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zamówienia,

- kopię ważnej licencji na prowadzenie działalności w zakresie krajowego transportu osób (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz. U z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.),

- kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym będzie przewożony uczeń,

- kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że dany pojazd posiada wszystkie wymagane ubezpieczenia,

- kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba wskazana jako asystent osoby niepełnosprawnej podczas przewozu uczniów, posiada uprawnienia do pełnienia tej funkcji (osoby która będzie opiekunem dzieci podczas przewozu przez cały okres trwania umowy).

Wszystkie załączniki do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

12.  Ofertę z dopiskiem „Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Dzikowiec do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Korczowiskach w roku szkolnym 2017/2018” można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Gmina Dzikowiec, ul. Dworska 63, 36-122 Dzikowiec,

 

Małgorzata Szczęch

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Dzikowcu